Med patientens fokus i framtidens primärvård

Primärvården i Stockholms läns sjukvårdsområde har sedan flera år ett gediget samarbete med patientföreningar. Målsättningen är att lyssna in och föra dialog med patienterna när vården vidareutvecklas.

HSO (Handling- Samverkan-Omtanke) i Stockholm är ett samarbetsorgan för 43 länstäckande handikappföreningar. Föreningarna är på olika sätt involverade i vårt utvecklingsarbete Värdelyftet Framtidens primärvård.

HSO har flera patientrepresentanter i Värdelyftet Framtidens primärvård, som arbetar med att utveckla vårdprocesser. HSO har även ordnat seminarier och deltagit i Värdelyftets workshops. Den 1 december hölls ännu en workshop.

Workshopen inleddes med presentationer av Värdelyftet som redogjorde för status kring respektive vårdprocess och där de flesta processerna finns färdiga i en första version:

Vårdprocesser

• Akut omhändertagande
• Astma och KOL
• Diabetes
• Hjärta/kärl
• Sköra och mulitsjuka
• Smärta leder
• Psykisk ohälsa
• Levnadsvanor och hälsouppdrag

Efter presentationerna blev det ambitiösa gruppvisa diskussioner om de olika processerna. Värdelyftet Framtidens primärvård kunde vid kvällens slut gå därifrån väl påfyllda med viktiga patientsynpunkter att använda i det fortsatta utvecklingsarbetet.

Publicerat: 2016-12-19