PTP Handledarprogram 2020

Under PTP-året ska psykologen påbörja sin utveckling mot en yrkesidentitet. Detta görs genom psykologarbete, enstaka utbildningsinsatser och kanske främst av handledaren som stöttar och vägleder in i psykologrollen.

Att vara PTP-handledare är roligt, utvecklande och utmanande. Det kräver kunskap om PTP, psykologkompetens och handledarfärdigheter. Region Stockholm erbjuder därför kostnadsfritt stöd och PTP-handledarprogram till alla PTP-handledare inom Region Stockholm och privata, upphandlade vårdgivare med vårdavtal.

Fyra seminarier är tänkta att följa handledarens arbete under PTP, varav del 1-2 kan genomföras innan eller i början av PTP. Del 3 kan genomföras i början eller på valfri tid under pågående PTP. Del 4 genomförs inför slutbedömning och intygsskrivande. Alla delar fokuserar på PTP och kan alltså vara värdefullt även för de som har utbildning och erfarenhet av annan handledning.

Det är starkt prioriterat att alla PTP-handledare genomför introduktionen vid något tillfälle. Vi rekommenderar vi att handledare genomgår hela PTP-handledarprogrammet, i valfri ordningsföljd, men vet samtidigt att deras tid är värdefull och att handledarna själva kan bedöma sitt eget behov av kompetensutveckling. Programmet är således inte obligatoriskt.

Alla delar ges varje termin. Delarna kan genomföras separat utifrån handledarens behov och aktuell fas i PTP-handledningen. Delarna genomföras tillsammans som ett PTP-handledarprogram, även i valfri ordning. När alla delar godkänts, oavsett ordningsföljd, utfärdas ett intyg. Det går alltså att genomföra alla delar i den ordning det passar (även i efterhand om så önskas).

1. PTP-intro för handledare och chefer

10 februari 13-15/16 juni 8.30-10
Förberedelse: Läsa PTP-handboken 2018. Inlämningsuppgift: Planering av PTP.

2. Professionshandledning

10 februari 14.45-16-45/16 juni 10.15-12
Om professionsutveckling och handledning.

3. Återkoppling och inlärning

16 juni 13-14.45
Om lärandemålen och regelbunden utvärdering för att främja PTP-psykologens utveckling.

4. Avlsut och intyg

16 juni 15-16.30
Om vad man bör tänka på inför avslutet av PTP samt formalia och praxis kring intygsskrivandet.

Inlämningsuppgift: Planering av PTP

Syftet med inlämningsuppgiften är att planera för uppstarten av en ny PTP-tjänstgöring. Frågorna går därför i linje med den individuella tjänstgöringsplanen. Om du redan har upprättat en individuell tjänstgöringsplan kan du säkerligen kopiera en del information därifrån, t.ex. beskrivning av psykologarbetet och utbildningsinsatserna. Om du inte har upprättat en individuell tjänstgöringsplan ännu, så spara gärna dina svar till utkastet av den individuella tjänstgöringsplanen. Så länge du besvarar frågorna på ett seriöst sätt blir uppgiften godkänd. Det viktiga är att du reflekterat över dina egna och verksamhetens förutsättningar för att erbjuda PTP och påbörjar din planering.

Handledning: Vilket tidsutrymme ges du för att förbereda handledning, ge handledning och ställa upp vid spontana/akuta behov? Vilka behov har du för kompetensutveckling och finns utrymme för dem?

Insyn: Hur får du tillräcklig insyn i PTP-psykologens arbete?
Din frånvaro: Finns det en plan för hur PTP-psykologen får stöd vid akuta frågor om du är borta, och handledning om du är ledig eller (långvarigt) sjuk?

Bedömning: Vad kommer just denna PTP-tjänst innehålla vad gäller psykologisk bedömning och utredning? Hur stor andel arbetstid motsvarar det preliminärt?

Behandling: Vad kommer just denna PTP-tjänstgöring innehålla gällande behandling och rådgivning (individinriktat psykologarbete)?

Övrigt psykologarbete: Vad kommer just denna PTP-tjänst innehålla vad gäller övrigt psykologarbete? Vilket tidsmässigt utrymme får PTP-psykologen och hur värnas det?

Utbildning: Har PTP-psykologen behov och möjlighet till utbildning (utöver PTP-handledning och regionalt PTP-program)? Finns det något lokalt PTP-program? Behövs metodhandledning, avsatt inläsningstid eller praktisk övning inför vissa arbetsuppgifter? Vilka studiebesök är relevanta? Vad behöver en psykologer i verksamheten kunna, som inte ingick i grundutbildningen?

Ärenden: Vilka ärenden är lämpliga och hur väljs de ut? Kan/bör de fördelas via dig som handledare? Hur förväntas utvecklingen ske över tid?

Arbetsbelastning: Är prestationsförväntningar rimliga och flexibla? Hur görs avvägning mellan organisationens produktionsbehov och PTP-psykologens lärande?

Ansvarsfördelning: Finns det utrymme för regelbunden avstämning med PTP-psykologens närmaste chef? Kan du förutse (och förebygga) några hinder för ett gott samarbete? Detta är särskilt viktigt vid PTP-frågor som rör både den professionella utvecklingen och anställningen, tex frånvaro, låg arbetsprestation, förlängning eller risk för underkännande.

Förankring: Är planeringen av PTP förankrad med alla berörda, dvs. PTP-psykolog och chef samt exempelvis kollegor, team eller vårdkoordinator?